معرفی


در ساختار جدید صنعت برق کشور متقاضیان عمده نظیر صنایع بزرگ قادر می‌باشند از طریق انعقاد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خصوصی اقدام به تأمین مستقیم برق مورد نیاز خود نمایند. در این حوزه نیز شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکت‌های عرضه کننده مستقیم برق در کشور بوده و ضمن انعقاد قراردادهای دوجانبه ، آماده مذاکره و ارائه خدمات مشاوره به منظور تعیین راهکارهای بهینه تأمین برق و عرضه بسته پیشنهادی خود می‌باشد .