نیروگاه های حرارتی در مرحله اجرا

نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی هرمز

نیروگاه سیکل ترکیبی 235 مگاواتی هرمز

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی لامرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی لامرد

.