نیروگاه های حرارتی در مرحله اجرا

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی لامرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی لامرد

.