نیروگاه های حرارتی در مرحله اجرا

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی لامرد

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی لامرد

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی قشم

.