نیروگاه های حرارتی در دست اقدام

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی نما

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی نما

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی دزفول

نیروگاه سیکل ترکیبی 913 مگاواتی دزفول

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی بهبهان2

نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی بهبهان2

.
نیروگاه سیکل ترکیبی 150 مگاواتی مازندران

نیروگاه سیکل ترکیبی 150 مگاواتی مازندران

.