نیروگاه های خورشیدی

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی اصفهان- جرقویه1

نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی اصفهان- جرقویه1

.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی قم

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی قم

.
نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مهریز یزد

نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی مهریز یزد

.