از حضور سالیان آقای مهندس ابراهیم خوشگفتار در هی ت

از حضور سالیان آقای مهندس ابراهیم خوشگفتار در هیأت مدیره برق و انرژی غدیر تقدیر شد

/post-19/

دکتر سید فریدالدین معصومی نائب رئیس هیأت مدیره برق و انرژی غدیر شد در جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر از زحمات چندساله مهندس ابراهیم خوشگفتار در هیأت مدیره برق و انرژ ی غدیر تقدیر و آقای دکتر سید فریدالدین معصومی مدیرعامل این شرکت با حفظ سمت به عنوان نائب رئیس مدیره منصوب شدند.